Aanbod

Als onderwijsspecialist ondersteun ik scholen bij de meer complexe problematiek bij kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers.

———-♦–♦–♦–♦———-

Ik ben gespecialiseerd in verschillende expertisegebieden en ik kan daarvoor op scholen (kort incidenteel) ingezet worden.

De directie, intern begeleider, leraar en teams kunnen bij mij terecht met vragen rondom gedrag, communicatie, klassenmanagement, handelingsgerichte gesprekken, werken met groepsplannen, ontwikkelingsperspectief, leerontwikkelingslijnen.

Ik richt mij vanuit diverse invalshoeken op de ondersteuning van het kind binnen de ontwikkeldomeinen didactische ontwikkeling (taal, rekenen, etc.), sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.

———-♦–♦–♦–♦———-

Voorbeelden van advisering en/of ondersteuning:

Kortdurende advisering en/of ondersteuning door:

– het bieden van (kortdurende) advisering en ondersteuning gericht op de ondersteuningsbehoeften van het kind.

– het mede ontwikkelen van een plan van aanpak gericht op het kind.

– het uitvoeren van Plan van Aanpak.

– het informeren over wettelijke regelingen, faciliteiten, hulpmiddelen en onderwijsmogelijkheden.

Bieden van intensieve ondersteuningstrajecten door:

– het analyseren, uitvoeren en evalueren van een ondersteuningstraject gericht op de ondersteuningsbehoeften van het kind, de groep of de leerkracht.

– praktische uitvoering van het handelingsplan gericht op de leerling (cognitieve, motorische en/of sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag, werkhouding)

Komen tot samenwerking in het ondersteuningsteam op school, met betrokken partijen door:

– het zoeken naar afstemming in het samenwerkingsproces tussen school, ouders en hulpverlening rondom passende ondersteuning aan het kind.

Bijdragen aan de vergroting van expertise binnen scholen door:

– het bieden van handelingsgerichte ondersteuning binnen de school.

– het verzorgen van (kortdurende) themabijeenkomsten voor intern begeleiders en leerkrachten over inhoudelijke thema’s met betrekking tot (de praktijk) van  passend onderwijs op school

———-♦–♦–♦–♦———-

Als procesbegeleider treed ik op binnen de school en ben als onderdeel van de basis -en/of extra ondersteuning van de school inzetbaar. Ik bied handelingsgerichte ondersteuning primair gericht op het versterken van de handelingsvaardigheden van de leraar en de intern begeleider.

Als sparringpartner voor de school ben ik helder in mijn feedback en ik ben zo mogelijk mediërend inzetbaar bij (dreigende) tegengestelde belangen.

In mijn werk als onderwijsspecialist vind ik het belangrijk om in contact met scholen en betrokken partners, te komen tot afspraken, afstemming en advisering over de ondersteuning en met ouders/verzorgers over de inhoud en voortgang van ondersteuningstrajecten.

Bovenstaande activiteiten zijn een indruk van de werkzaamheden die ik als onderwijsspecialist voor ouders, scholen en samenwerkingsverbanden kan uitvoeren. Dit alles vindt uiteraard plaats binnen de werkwijze en context van de scholen en samenwerkingsverbanden in goed overleg en afstemming.

—————————————————————————————————————————————-

Blog: Ik breng mijn visie, ervaring en inspiratie onder de aandacht door het schrijven van een blog.

Nieuwsbrief: Periodiek schrijf ik een nieuwsbrief.

Interesse? Neem dan contact met mij op om een afspraak te maken of stuur een mail naar info [@] lizening.nl.